Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Samenstelling, wijze van benoemen en beloning:


1. Het bestuur van Stichting Bureau Ja bestaat uit 2 bestuurders zijnde Jurgen (A.) Obbens
(voorzitter & Secretaris) en Ron (C.) Obbens (penningmeester).


2. Bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een
bestuurder kan meerdere functies tegelijk vervullen en de functie van voorzitter kan een co-voorzitterschap zijn.


3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.


4. Ingeval van één of meerdere vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.


5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.


Bestuur: taak en bevoegdheden:


1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.


2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen , tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.


3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in
functie zijnde bestuurders.


4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


Beloningsbeleid:


De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Overige medewerkers van Stichting Bureau Ja werken op vrijwillige basis dan wel  volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst Welzijn en Maatschappelijke
dienstverlening.