Privacy beleid - Gedragsregels

Stichting Bureau Ja Gedragscode voor vrijwilligers

 

Bij goed vrijwilligerswerk hoort ook, dat we goede afspraken maken over wat we wel en niet doen. Hieronder zetten we een aantal afspraken op een rij voor verstandig en veilig vrijwilligerswerk binnen Stichting Bureau Ja. Om je werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, is het van belang dat je een aantal gedragsregels kent en je daar ook aan houdt. Dat is voor je eigen veiligheid, en om op een verantwoorde manier om te gaan met andere vrijwilligers, deelnemers, jongeren en medewerkers alsook met de goederen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. De hele gedragscode geldt voor alle vrijwilligers binnen Stichting Bureau Ja.

 

Ongewenste omgangsvormen

 

Ieder mens heeft recht op onaantastbaarheid van zijn of haar eigen lichaam. Ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie tussen vrijwilligers en deelnemers, tussen vrijwilligers en kinderen en jongeren, tussen vrijwilligers onderling, tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers of tussen vrijwilligers en welke andere groep dan ook van bij Stichting Bureau Ja betrokkenen, worden niet getolereerd. Let daarom op je woorden en je daden. Soms gaat het maar om kleine dingen, zoals de manier waarop je iemand aanspreekt, of de lichaamshouding die je tegenover iemand aanneemt. Wees omwille van de ander alert op hoe je met de ander omgaat of op de ander overkomt. Wat ongeoorloofde intimiteiten, agressie en discriminatie zijn, is bij wet helder geregeld. Dat geldt ten aanzien van volwassen en ten aanzien van jongeren en kinderen. Wanneer hier sprake van is, wordt politie / justitie ingeschakeld.

 

Wat betreft ongewenste intimiteiten is er soms een grijs gebied. Er is hier geen absolute norm. Vuistregel is dat de beleving van het slachtoffer uitgangspunt is. Als het je overkomt kun je je melden bij je contactpersoon, een van de vertrouwenspersonen in je regio of bij een van de landelijke vertrouwenspersonen. Deze zal met je zoeken naar een oplossing en indien nodig ondersteunen bij de klachtenprocedure. Als je je zelf schuldig maakt aan dit gedrag, beëindigen wij onmiddellijk de vrijwilligersovereenkomst. Seksueel overschrijdend en ander grensoverschrijdend gedrag dat valt onder het strafrecht, wordt bij politie en justitie gemeld.

 

Mocht je zelf slachtoffer zijn van dergelijk gedrag van een ander, kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Stichting Bureau Ja. Kom je er met hem / haar niet uit of voel je je daar niet veilig, dan kun je terecht bij de een van de vertrouwenspersonen. Bij vertrouwenspersonen is geheimhouding gegarandeerd.

 

Respect

 

Stichting Bureau Ja is een humane organisatie. Daarom is het onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Als vrijwilliger respecteer je die identiteit en houd je daar rekening mee in je gedrag en taalgebruik. Je voegt je naar het beleid van de organisatie. De mensen met en voor wie je werkt, benader je respectvol en op basis van gelijkwaardigheid.

 

Relaties

 

Om je werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, is het zuiver als je vrij staat ten opzichte van de deelnemers met wie je werkt. Familierelaties of intieme relaties met deze deelnemers zijn dan ook ongewenst. Als die relaties er zijn of ontstaan neem je contact op met je contactpersoon van Stichting Bureau Ja. Je wordt dan op een andere plek ingezet.

 

Thuis

 

Bij je inzet als vrijwilliger kan het gebeuren dat een deelnemer in je persoonlijke leefsfeer komt. Of dat verstandig is en of je dat moet toelaten, daarover maak je vooraf heldere afspraken met je contactpersoon.

 

Twee personen

 

Als je met kinderen of jongeren werkt geldt het ‘vier-ogen-principe’. Je begeleidt nooit in je eentje een kinder- of jeugdgroep en bent altijd tenminste met twee personen. Het ‘vier-ogen-principe’ geldt ook wanneer je met grote sommen geld omgaat, zoals bijvoorbeeld een collecteopbrengst.

 

Geschenken, goederen en diensten

 

Wederzijdse financiële afhankelijkheid tussen vrijwilligers en deelnemers dient te worden vermeden. Soms bieden deelnemers je geschenken aan. Soms is er het aanbod om geld aan te nemen of goederen van deelnemers te kopen, verkopen of verhandelen. Soms word je gevraagd om op diensten van deelnemers in te gaan of die aan anderen aan te bieden. Dat doen we allemaal niet.


Als je af en toe een kleine attentie krijgt aangeboden is dat in orde, maar je meldt dat wel altijd aan je contactpersoon. Zoveel als mogelijk is, deel je wat je krijgt met andere betrokken vrijwilligers. Wat hier gezegd wordt over deelnemers geldt ook voor vrijwilligers in relatie tot anderen voor wie vrijwilligers zich inzetten, zoals kinderen, jongeren, mensen die bezocht worden en alle anderen die in een afhankelijkheidsrelatie staan tot de vrijwilliger.

 

Uiterlijk

 

Een verzorgd uiterlijk en kleding geeft een mens waardigheid. Daarom dagen we onze deelnemers en anderen die betrokken zijn bij Stichting Bureau Ja uit tot goede zelfzorg. Van een vrijwilliger verwachten we dat ook. Je bent daarin een voorbeeld voor anderen. Je bent vrij om je eigen kleding te dragen, maar niet elke kleding is verstandig in alle situaties. Bij vrijwilligerswerk past neutrale kleding, geen aandachttrekkende kleding. Ga daar verstandig mee om.

 

Alcohol en drugs

 

Stichting Bureau Ja wil dat mensen vrij van verslaving kunnen leven. We verwachten dat vrijwilligers tijdens hun vrijwillige inzet geen alcohol of drugs gebruiken of onder invloed aan de slag gaan. Hoort het bij je taak als vrijwilliger om met een deelnemer een tijdje op te trekken en te ‘socializen’, vermijd dan het gebruik van alcohol of andere verslavende middelen.


Geef daarin zelf het goede voorbeeld.


Bij een evenement, een (vrijwilligers- of personeels-) uitje of andere feestelijke bijeenkomst in het kader van Stichting Bureau Ja worden daar geen alcoholische dranken geschonken of besteld.

 

Persoonsgegevens

 

In sommige situaties krijg je toegang tot persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens van deelnemers of andere betrokkenen. Dit geeft je de verantwoordelijkheid dat je die gegevens voor jezelf houdt en niet met anderen deelt. Als je ontdekt of vermoedt dat ergens een datalek is, meld je dat zo snel mogelijk aan je contactpersoon.

 

Persoonsgegevens en datalekken, definities

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die te herleiden zijn tot een levende, natuurlijke persoon, zoals adresgegevens of een foto waarop iemand herkenbaar in beeld is. Soms gaat het om bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, levensovertuiging, justitieel verleden, (medische) gezondheidsgegevens, politieke voorkeur of seksuele geaardheid.


Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens zijn ingezien door derden, die niets te maken hebben met die gegevens, of als deze gegevens zijn kwijtgeraakt. Dat kan bijvoorbeeld als een USB stick is kwijtgeraakt of als iemand heeft ingelogd op een van de systemen van Stichting Bureau Ja terwijl diegene geen toegang had mogen hebben. Ook is er sprake van een datalek als iemand een e-mail ontvangt die niet voor hem of haar bestemd is. Of als gegevens over deelnemers op internet worden gezet, terwijl daarvoor geen toestemming is gegeven.

 

 

Social Media en communicatie

 

Als je op social media communiceert en je in tekst en / of foto’s aangeeft dat je vrijwilliger bij Stichting Bureau Ja bent, geeft je dat een verantwoordelijkheid in de manier waarop je op social media communiceert.


Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die te herleiden zijn tot een levende, natuurlijke persoon, zoals adresgegevens of een foto waarop iemand herkenbaar in beeld is. Soms gaat het om bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, levensovertuiging, justitieel verleden, (medische) gezondheidsgegevens, politieke voorkeur of seksuele geaardheid.


We verwachten verstandige en beschaafde communicatie. Je spreekt sowieso alleen voor jezelf en nooit namens Stichting Bureau Ja.


Je zet geen gegevens, foto’s of filmpjes van deelnemers, kinderen, jongeren of andere betrokkenen op social media. Contacten met de pers laat je over aan daartoe bevoegde medewerkers, die daarover vaste afspraken hebben.

 

Eigendommen

 

Stichting Bureau Ja werkt met geld dat het van anderen gekregen heeft om het werk te doen. Daarom gaat het zorgvuldig om met geld en goederen en gebruikt het goede materialen, maar wel in een zekere soberheid. Die stijl verwachten we ook van vrijwilligers. Je neemt niet zomaar spullen mee naar huis. Wat je te leen hebt gekregen, zoals sleutels en pasjes, geef je direct aan het eind van je taak als vrijwilliger weer terug.

 

Afscheid

 

Dit is een gedragscode om je werk als vrijwilliger verstandig en veilig te doen. Als je strijdig handelt met de letter of de geest van deze gedragscode, kan het zijn dat we besluiten afscheid van elkaar te moeten nemen en dan beëindigt Stichting Bureau Ja eenzijdig de vrijwillig

Verantwoordelijk

  • Respect


  • Gewenste omgang


  • Privacy


  • Datalekken


  • SamenEr samen zijn vanuit gelijkwaardigheid. Daar staan en gaan we voor.